Chính sách bảo mật / Kebijaksanaan Privasi
Privacy Policy
Chính sách bảo mật khi sử dụng Website này / Saat menggunakan situs ini

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã xem Website của Nghiệp đoàn Aureole Việt Nam.
Website này đang được Nghiệp đoàn Aureole (Nghiệp đoàn chúng tôi) đưa vào sử dụng.
Khi sử dụng Website này, quý khách hàng được coi là đã đồng ý các Điều khoản sử dụng trong đây.
Xin lưu ý rằng công ty của chúng tôi khi có thay đổi về điều kiện sử dụng Website này, sẽ áp dụng điều kiện sử dụng sau khi thay đổi tương ứng với trường hợp đó.

Terima kasih telah melihat homepage Asosiasi Korporasi Bisnis (Kumiai) Aureole Vietanam.
Situs ini dijalankan oleh Asosiasi Korporasi Bisnis (Kumiai) Aureole Vietnam (selanjutnya disebut dengan kumiai)
Dengan menggunakan situs ini, dianggap telah menyetujui syarat penggunaan.
Kami bisa mengganti persyaratan penggunaan situs ini, dalam situasi itu diberlakukan perubahan persyaratan. Diharap memaklumi.

Đối với bản quyền / Tentang hak cipta

Bản quyền liên quan đến nội dung trong Website này về nguyên tắc thuộc sở hữu của Nghiệp đoàn chúng tôi.
Đối với tất cả những dữ liệu văn bản, video, logo tên công ty, hình ảnh được đăng tải trên Website này nếu không có sự cho phép của công ty chúng tôi thì nghiêm cấm sử dụng toàn bộ hoặc một phần trong đó (bao gồm sao chép, chuyển đổi sai mục đích…)

Hak cipta dari isi di situs ini dimiliki oleh kumiai.
Semua yang dimuat di situs ini, semua foto, logo perusahaan, gambar, kalimat dan data. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruhnya (termasuk fotokopi, mengubah dan mengirim ke tempat lain) tanpa ijin dari kami.
Dilarang untuk menggunakan sebagian atau seluruh (termasuk menduplikasi, merubah dan mengirim ke tempat lain)

Đối với việc tạo liên kết / Tentang tautan

Nếu quý khách muốn liên kết đến Website này, xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.
Ngoài ra, đối với những liên kết từ các Website được chỉ ra dưới đây chúng tôi tuyệt đối từ chối.
Các Website bao gồm các nội dung làm ảnh hưởng đến danh tiếng, gây bất lợi, thiệt hại hoặc có thể làm ảnh hưởng đến công ty chúng tôi, hoặc công ty khác hoặc bên thứ ba.
Các Website chứa các hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của công ty, các công ty khác hoặc bên thứ ba.
Các Website chứa nội dung có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục.
Các Website sử dụng liên kết đến trang website này với mục đích kinh doanh.
Các Website chứa nội dung vi phạm hoặc có thể vi phạm luật, sắc lệnh hoặc pháp lệnh
Ngoài ra, các Website mà chúng tôi cho là không phù hợp

Jika menggunakan situs ini sebagai tautan, harap menghubungi terlebih dahulu.
Kami melarang keras tautan dari situs seperti berikut ini.
Situs yang mengandung perkataan kasar, mengganggu, merugikan atau membuat kerugian atau yang ditakutkan akan menimbulkan hal tersebut pada kami, perusahaan lain, atau pihak ketiga.
Situs yang merusak hak cipta, hak paten atau hak milik intelektual, perkataan kasar, mengganggu, merugikan atau membuat kerugian atau yang mengandung hal tersebut pada kami, perusahaan lain, atau pihak ketiga.
Situs yang melanggar kebijaksanaan publik atau dikawatirkan mengandung hal tersebut.
Situs yang mengandung unsur bisnis dengan mengunakan tautan yang ada di situs kami.
Situs yang melakukan atau mengandung unsur perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang.
Sealain itu, situs yang dianggap tidak pantas oleh perusahaan kami.

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân / Kebijakan dalam pengamanan data pribadi

Nghiệp đoàn chúng tôi thông qua hoạt động kinh doanh của nghiệp đoàn phải bảo vệ thông tin cá nhân của những người đã cung cấp thông tin cho chúng tôi (gọi tắt là đương sự), chúng tôi nhận thức được nghĩa vụ quan trọng với tư cách là doanh nghiệp đang sở hữu thông tin cá nhân, chúng tôi thiết lập những chính sách xử lý như sau để nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân.

Kumiai kami akan menjaga segala data pribadi yang diserahkan kepada kumiai melalui kegiatan kumiai.
Menyadari bahwa menjaga data pribadi adalah hal yang sangat besar tanggung jawabnya dan melakukan hal-hal sebagai berikut dalam penjagaannya.

1.Tuân thủ luật pháp và quy chuẩn / Mematuhi hukum dan aturan

Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ nghiêm túc thành thật tuân thủ điều luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật có liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Kumiai mematuhi segala hukum dan aturan yang terkait pengamanan data pribadi.

2.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân. / Tujuan penggunaan data pribadi.

Nghiệp đoàn chúng tôi đối với thông tin cá nhân sử dụng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đó trừ trường hợp pháp luật yêu cầu nhằm mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp chung, doanh nghiệp quản lý thực tập sinh kỹ năng, hay các đoàn thể quản lý lao động của nhận viên dưới đây:

1)Liên lạc, gửi hồ sơ các loại đến các tổ chức hành chính như Cục Nhập cư Nhật Bản, Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng (OTIT), Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO), Hiệp hội Trung ương Doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm ủy thác đào tạo khi nhập cảnh, cơ quan Phái cử ở nước ngoài và những cơ quan liên quan khác.
2)Trả lời thắc mắc từ các tổ chức hành chính như Cục Nhập cư Nhật Bản, Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng (OTIT), Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO), Hiệp hội Trung ương Doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm ủy thác đào tạo khi nhập cảnh, cơ quan Phái cử ở nước ngoài và những cơ quan liên quan khác.
3)Thủ tục chứng nhận, thay đổi, gia hạn liên quan đến tư cách lưu trú, nhập cảnh, xác nhận kế hoạch thực tập kỹ năng của thực sinh người nước ngoài đến các tổ chức hành chính như Cục Nhập cư Nhật Bản, Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng (OTIT), Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản (JITCO), Hiệp hội Trung ương Doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm ủy thác đào tạo khi nhập cảnh, cơ quan Phái cử ở nước ngoài và những cơ quan liên quan khác.
4)Thăm hỏi định kì doanh nghiệp tiếp nhận thực tập sinh, thực thi giám sát,v.v., đồng thời tiếp nhận và phản hồi các ý kiến từ thực tập sinh kỹ năng nước ngoài.
5)Sử dụng trong phạm vi cần thiết như là để quản lý công việc của các cán bộ và nhân viên của Nghiệp đoàn chúng tôi, thực hiện các thủ tục bảo hiểm khác nhau, thủ tục khám sức khỏe, thông tin liên lạc khẩn cấp, v.v.
6)Sử dụng trong phạm vi mục đích hợp lý không vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp khác và Nghiệp đoàn chúng tôi.

Terkait data pribadi yang ada di kumiai akan digunakan dalam lingkup lembaga terkait dan lainnya kecuali yang jika ada ketetapan hukum lainnya, untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

1)Menghubungi dan pengiriman dokumen lainnya ke Lembaga Imigrasi, Organisasi untuk Pemagang Kerja Teknik (OTIT) Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang(JITCO), Asosiasi Perusahaan Menengah dan Kecil, Pelaksana Pelatihan saat datang ke Jepang,Lembaga Pengiriman dan lembaga terkait lainnya.
2)Saat ada pertanyaan dari Lembaga Imigrasi, Organisasi untuk Pemagang Kerja Teknik (OTIT) Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang(JITCO), Asosiasi Perusahaan Menengah dan Kecil, Pelaksana Pelatihan saat datang ke Jepang,Lembaga Pengiriman dan lembaga terkait lainnya.
3)Ketetapan pelaksanaan rencana pemagangan untuk peserta pemagang teknik, perubahan ketetapan dan perbaruan terkait kedatangan dan menetap di Jepang Lembaga Imigrasi, Organisasi untuk Pemagang Kerja Teknik (OTIT) Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang(JITCO), Asosiasi Perusahaan Menengah dan Kecil, Pelaksana Pelatihan saat datang ke Jepang,Lembaga Pengiriman dan lembaga terkait lainnya.
4)Mendatangi, melihat tempat pelaksaaan pemagangan dan menerima konsultasi dan penanganannya dari peserta pemagang.
5)Penggunaan dengan lingkup penataan kerja pejabat dan karyawan kumiai, prosedur asuransi, prosedur pemeriksaan kesehatan, hubungan darurat dan lainnya yang diperlukan.
6)Penggunaan lainnya yang terkait kumiai dan tidak melanggar hukum dan aturan.

3.Quản lý thông tin cá nhân / Penjagaan Data Pribadi

Để ngăn ngừa mất mát, sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân, Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ duy trì nội dung chính xác và luôn cập nhật tuân theo quy trình nội bộ và phương châm, hướng dẫn của các đoàn thể liên quan, các bộ chính phủ, pháp lệnh, thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu.

Kumiai akan mencegah hilang, perubahan dan bocornya data pribadi sesuai dengan aturan hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya, juga menjaga data terbaru dan melakukan penanganan keamanan untuk menjaga data pribadi yang ada di kumiai.

4.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba / Memberikan data pribadi pada pihak ketiga

Nghiệp đoàn chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp dưới đây.

1)Trường hợp được sự đồng ý trước của đương sự.
2)Trường hợp để đạt được mục đích sử dụng nên cung cấp cho nơi ủy thác nghiệp vụ mà Nghiệp đoàn chúng tôi tiến hành giám sát thích hợp.
3)Trường hợp dựa trên quy định pháp luật.

Kumiai tidak akan memberikan data pribadi pada pihak ketiga, kecuali seperti yang tertera di bawah ini.

1) Mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan.
2) Untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, dan perlu menyerahkan pada pihak yang lain di bawah pengawasan kumiai.
3) Sesuai berdasarkan hukum dan lainnya.

5.Sử dụng chung thông tin cá nhân / Penggunaan Bersama Data Pribadi

Để đáp ứng một cách thích hợp các yêu cầu và thắc mắc từ các công ty thành viên nghiệp đoàn, chúng tôi sẽ sử dụng chung địa chỉ liên lạc, tên mà Nghiệp đoàn chúng tôi nhận được từ đương sự. Ngoài ra, Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc sử dụng chung.

Kumiai berdasarkan permintaan anggota. untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, menggunakan nama dan kontak orang yang bersangkutan diantara anggota kumiai dengan kumiai. Tanggung jawab terkait hal ini ada di kumiai.

6.Các thắc mắc về công khai thông tin cá nhân / Jika ada permintaan untuk membuka terkait data pribadi

Trường hợp khi có yêu cầu ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ ba, ngưng sử dụng/xóa (sau đây sẽ gọi tắt là ngưng sử dụng), xóa,/bổ sung,/đính chính và công khai (sau đây gọi tắt là đính chính) đối với thông tin cá nhân từ đương sự thì Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ ngay lặp tức đối ứng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong các trường hợp sau.

1)Trường hợp không thể xác nhận từ đương sự.
2)Trường hợp yêu cầu ngưng sử dụng, đính chính, công khai đối với những thông tin cá nhân không thuộc sở hữu của Nghiệp đoàn chúng tôi.
3)Những yêu cầu công khai đối với thông tin cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu tương ứng với Quy định của Điều 28 Khoản 1 Luật bảo vệ Thông tin Cá nhân (Ngoại lệ về công khai).
4)Trường hợp được yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu không đúng sự thật.
5)Trường hợp yêu cầu xóa bỏ, ngưng sử dụng đối với thông tin cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu tương ứng với Quy định của Điều 30 Khoản 1 Luật bảo vệ Thông tin Cá nhân (Ngoại lệ đối với việc ngưng sử dụng).
6)Trường hợp được yêu cầu tạm dừng cung cấp cho bên thứ ba đối với thông tin cá nhân cá nhân mà Nghiệp đoàn chúng tôi sở hữu tương ứng với Điều 30 Khoản 2 Luật bảo vệ Thông tin Cá nhân (Ngoại lệ đối với việc ngưng cung cấp cho bên thứ 3).

Kumiai, akan melayani jika ada permintaan dari yang bersangkutan untuk membuka data pribadi, perubahan, penambahan, penghapusan ( selanjutnya disebut perubahan dan lainnya), penghentian penggunaan, penghapusan ( selanjutnya disebut penghentian penggunaan dan lainnya). Tetapi jika ada hal seperti di bawah ini, bisa menolak untuk menyetujui permintaan tersebut.

1) Jika tidak bisa dipastikan dari yang bersangkutan.
2) Jika meminta membuka, perubahan dan lainnya, pemberhentian penggunaan dan lainnya data yang tidak dimiliki oleh kumiai.
3) Jika permintaan membuka data tersebut sesuai dengan Undang-undang pengamanan data pribadi pasal 28 nomor 1 termasuk isi perkecualiannya. (terkecuali pembukaan data)
4) Jika meminta perubahan data pribadi yang dimiliki kumiai, yang tidak terbukti bukan fakta.
5) Jika permintaan pemberhentian penggunaan dan penghapusan data yang dimiliki kumiai tersebut sesuai dengan Undang-undang pengamanan data pribadi pasal 30 nomor 1 termasuk isi perkecualiannya.(terkecuali penghentian penggunaan dan lainnya)
6) Jika permintaan penghentian pemberian data pada penggunaan dan penghapusan data yang dimiliki kumiai tersebut sesuai dengan Undang-undang pengamanan data pribadi pasal 30 nomor1 termasuk isi perkecualiannya. (terkecuali penghentian pemberian data pada pihak ketiga).

Ngày 28 tháng 9 năm 2020
Nghiệp đoàn Aureole Việt Nam
Đại diện 中野谷 井助

Diterbitkan pada 28 September 2020 (Reiwa2)
Asosiasi Aureole Vietnam
Ketua Direksi Utama Nakanotani Isuke